REGULAMIN CZARTERU SAMOLOTU

 

 1. Definicje  
  W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem” zostały użyte między innymi wymienione poniżej określenia, przez które rozumie się następujące znaczenia:
  1. BAGAŻ - oznacza przedmioty przewożone przez Pasażera w związku z odbywaną przez niego podróżą;
  2. BROKER – oznacza Volanti sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Placu Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000584439, NIP 5170372217, REGON 362922510, działający jako agent Operatorów;
  3. LOT – lot realizowany przez Operatora na warunkach wskazanych w Umowie czarteru samolotu;
  4. LISTA PASAŻERÓW – lista sporządzona przez BROKERA na podstawie informacji podawanych przez Zleceniodawcę, zawierająca imię, nazwisko, rodzaj dokumentu tożsamości, numer dokumentu tożsamości, datę ważności dokumentu tożsamości, datę urodzenia Pasażerów;
  5. PASAŻER – oznacza każdą osobę z wyjątkiem członków załogi, która za zgodą Operatora jest lub ma zostać przewieziona statkiem powietrznym i która znajduje się na liście pasażerów. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Pasażerów, stosuje się odpowiednio do przewożonych przez nich zwierząt;
  6. OFERTA – oznacza ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), wysyłaną Zleceniodawcy przez Brokera, po potwierdzeniu dostępności i możliwości wykonaniu Lotu według parametrów wskazanych w Zapytaniu, której ważność jest określona w ofercie
  7. OPERATOR - oznacza Operatora lotniczego wykonującego przewóz zgodnie z informacją zawartą w Umowie czarteru samolotu, w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 03.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) Prawo Lotnicze;;
  8. POTWIERDZENIE REZERWACJI – oznacza dokument wysyłany przez Brokera, oznaczający zawarcie Umowy czarteru samolotu, zawierający w szczególności datę i termin lotu oraz miejsce zbiórki w terminalu lotniska, w którym Pasażerowie obowiązani są stawić się na Lot;
  9. SAMOLOT – oznacza statek powietrzny w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 03.07.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183) Prawo Lotnicze będący w dyspozycji Operatora, za pomocą którego wykonywana jest umowa przewozu;
  10. UMOWA CZARTERU SAMOLOTU – oznacza umowę, stanowiącą zbiór dokumentów, na które składają się niniejszy regulamin, informacje zawarte w Zapytaniu, oferta, potwierdzenie rezerwacji oraz wszystkie dokumenty dostarczone razem z nimi; zawartą między Zleceniodawcą a Operatorem,
  11. ZAPYTANIU – oznacza informacje wprowadzone przez Zleceniodawcę w formularzu na stronie internetowej www.volanti.vip, w celu uzyskania wstępnej wyceny Lotu;
  12. ZLECENIODAWCY – oznacza osobę zawierającą Umowę czarteru samolotu z Operatorem za pośrednictwem Brokera.

    

 1. Przedmiot świadczonych usług
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki pośrednictwa Brokera w zakresie zawarcia Umowy czarteru samolotu.
  2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Broker działa wyłącznie jako pośrednik między Operatorem a Zleceniodawcą, w celu zapewnienia Samolotu dla realizacji Lotu. Podmiotem udostępniającym Samolot oraz realizującym Lot jest Operator.
  3. Za podstawienie Samolotu, załogi, pilota oraz terminowe wykonanie Lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialności ponosi Operator.
  4. Broker nie jest właścicielem Samolotów, ani nie realizuje Lotu. W konsekwencji, Broker nie odpowiada za szkody, urazy, śmierć, utratę mienia, lub inne wypadki spowodowane działaniem lub zaniechaniem Operatora, lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego z Operatorem.

    

 2. Zawarcie umowy
  1. Zleceniodawca poprzez formularz zawarty na stronie internetowej, wpisując interesującą go trasę i termin lotu, składa Zapytanie. Bezpośrednio po wprowadzeniu kompletnych danych i wysłaniu Zapytania, Zleceniodawca otrzymuje wstępną informację dotyczącą wyceny tego zlecenia. Wstępna wycena uzyskana na podstawie danych wprowadzonych w formularzu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  2. W możliwie najkrótszym czasie po otrzymaniu Zapytania, Broker kontaktuje się ze Zleceniodawcą, informując go o możliwości zrealizowania Lotu oraz warunkach umowy. Jednocześnie, Broker przesyła Zleceniodawcy, w imieniu operatora, Ofertę. Oferta zawiera w szczególności wynagrodzenie, datę i trasę Lotu oraz dopuszczalną łączną wagę Bagażu. Brak zaakceptowania Oferty w terminie 6 godzin od jej wysłania Zleceniodawcy oznacza wygaśnięcie Oferty.
  3. Do zawarcia Umowy czarteru samolotu konieczne jest łączne wystąpienie następujących czynności:
   1. Zaakceptowanie Oferty poprzez odesłanie maila przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zleceniodawcy lub skanu podpisanej przez tą osobę Oferty;
   2. Wpłata całości Wynagrodzenia. Dostępne formy płatności: Przelew, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  4. Zawarcie Umowy czarteru samolotu następuje z chwilą otrzymania przez Brokera zaakceptowanej Oferty oraz wpłaty całości wynagrodzenia za Lot (którekolwiek nastąpi później). Oferta musi być zaakceptowana przez Zleceniodawcę, lub osoby umocowane do działania w jego imieniu i reprezentowania go. Wpłata całości wynagrodzenia za lot musi nastąpić w terminie tygodnia od zaakceptowania oferty, jednak nie później niż do 72 godzin przed datą rozpoczęcia Lotu. W przypadku, kiedy Lot rezerwowany jest z krótszym wyprzedzeniem niż wyprzedzenie 72-godzinne, termin płatności wskazywany będzie w Ofercie, a bezskuteczny upływ tego terminu powoduje, że Umowa czarteru samolotu nie zostaje zawarta.
  5. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 3.3., Broker przesyła Zleceniodawcy Potwierdzenie rezerwacji, stanowiące oświadczenie o zawarciu Umowy czarteru samolotu ze strony Operatora.
  6. Wraz z momentem odesłania Brokerowi zaakceptowanej Oferty, Zleceniodawca przesyła Brokerowi Listę Pasażerów. Jeżeli dane osobowe pasażerów zawarte w liście Pasażerów ulegną zmianie, Zleceniodawca obowiązany jest zgłosić tą zmianę Brokerowi najpóźniej 24 godziny przed terminem Lotu.

    

 3. Wynagrodzenie
  1. Wynagrodzenie za Lot będzie płatne na konto wskazane w Umowie czarteru samolotu lub kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, w terminie, wysokości oraz walucie tam wskazanej. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty całości Wynagrodzenia w terminie wskazanym w pkt 3.4. Regulaminu. Brak zapłaty Wynagrodzenia w odpowiednim czasie przed terminem rozpoczęcia Lotu wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Brokera i Operatora z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy czarteru samolotu.
  2. Na żądanie Zleceniodawcy, wynagrodzenie może zostać zapłacone w innej walucie niż waluta wskazania w Umowie czarteru samolotu. W takim wypadku, Zleceniodawca zgłosi Brokerowi chęć zapłaty wynagrodzenia w innej walucie, a Broker wprowadzi stosowną zmianę do Umowy czarteru samolotu. Umowę uznaje się za zawartą w momencie wpłaty wskazanej przez Brokera kwoty w zmienionej walucie.
  3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie podatki i opłaty związane z Lotem, w tym opłaty nawigacyjne, opłaty handlingowe uwzględniające opłaty pasażerskie w portach wylotu, paliwo, opłaty za lądowanie, transfer załogi do hotelu z lotniska oraz z hotelu na lotnisko, zakwaterowanie załogi w hotelu, standardowy posiłek serwowany na pokładzie podczas lotu (catering).
  4. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów uzyskania wiz i innych kosztów wymaganych lokalnie, kosztów kontroli celnej, opłat celnych, opłat imigracyjnych, ubezpieczenia cargo, opłat za użycie dodatkowego wyposażenia koniecznego do załadunku, oraz innych opłat i podatków płatnych w związku z przewozem Pasażerów i ich Bagażu, kosztów dodatkowego ubezpieczenia potrzebnego do wykonania lotu nad terenami zagrożonymi, rozmów telefonicznych z pokładu Samolotu oraz innych opłat poniesionych przez Operatora w związku z wykonaniem umowy. Kosztami ww. czynności lub usług zostanie obciążony Zleceniodawca.
  5. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów odladzania samolotu (de-icing) oraz zapobiegania oblodzeniu (anti-icing). Jeżeli z powodu warunków pogodowych lub wymagań lokalnych, konieczne będzie wykonanie procedury odladzania lub zapobiegania oblodzeniu samolotu, Zleceniodawca będzie zobowiązany pokryć te koszty, w terminie 7 dni od otrzymania stosownego dokumentu księgowego stanowiącego podstawę do zapłaty żądanych kwot.
  6. W przypadku, gdy Zleceniodawca przed terminem Lotu zgłosi chęć zmiany parametrów Lotu, w szczególności terminu lub trasy Lotu, a także liczby Pasażerów, Broker, o ile będzie to możliwe, dokona stosownej zmiany Umowy czarteru samolotu po potwierdzeniu z Operatorem. Zleceniodawca zobowiązany jest w tym wypadku pokryć wszelkie koszty związane ze zmianą Lotu. Zmieniona umowa czarteru samolotu wchodzi w życie, pod warunkiem zapłaty różnicy w wynagrodzeniu oraz wszelkich dodatkowych kosztów związanych ze zmianą rezerwacji, nie później niż przed terminem Lotu.
  7. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania Lotu z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu problemów technicznych, awarii samolotu, warunków pogodowych, lub innych przyczyn niezależnych od Operatora, Broker podejmie starania, aby Lot został zrealizowany za pomocą innego Samolotu lub Operatora. W przypadku, gdy będzie istnieć taka możliwość, Broker poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę i przedstawi ewentualną różnicę wynagrodzenia należnego Brokerowi. Jeżeli Zleceniodawca zaakceptuje taką zmianę, zmieniona Umowa czarteru samolotu wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty różnicy w wynagrodzeniu nie później niż przed terminem Lotu. Brak uiszczenia wynagrodzenia dodatkowego w terminie do 24 godzin przed terminem odlotu oznacza rozwiązanie Umowy czarteru samolotu. W takim przypadku, Zleceniodawcy zostanie zwrócone pełne wynagrodzenie, nie przysługuje mu jednak prawo do odszkodowania.
  8. Jeżeli Zleceniodawcy przysługuje względem Brokera jakiekolwiek roszczenie, nadające się do potrącenia, dokonanie potrącenia nie będzie uznawane za zapłatę Wynagrodzenia.

    

 4. Warunki świadczenia usług
  1. Z uwagi na fakt, że Broker jest wyłącznie pośrednikiem i nie wykonuje usługi przewozu, każdorazowo przy warunkach Lotu obowiązują warunki przewozu ustalane przez Przewoźnika. Niezależnie od powyższego, do Umowy czarteru samolotu, zastosowanie mają poniższe zasady.
  2. Godzina odlotu oraz czas trwania Lotu określone w Umowie czarteru samolotu są czasami orientacyjnymi i z uwagi na bezpieczeństwo Pasażerów mogą ulec zmianie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Samolotu wynikłe z okoliczności nie leżących po jego stronie, w tym w szczególności związane z warunkami pogodowymi, slotami lotniskowymi, trasowymi, kolejkami do de-icing, oraz ruchem lotniskowym, spóźnieniami pasażerów, lub związane z problemami technicznymi Samolotu.
  3. Dowódca Samolotu może, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pasażerom, podjąć decyzję o:
   1. ograniczeniu dopuszczalnej masy przewożonego Bagażu,  
   2. zmiany trasy Lotu, w tym wyboru alternatywnego lotniska do lądowania (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub problemów technicznych Samolotu),

   3. opóźnieniu lub zmianie terminu wylotu;

   4. w szczególnych przypadkach o odwołaniu Lotu  w szczególności w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub problemów technicznych Samolotu,

   5. a także innych kwestiach związanych z Samolotem oraz Lotem.

    Decyzje Dowódcy Samolotu są wiążące dla Zleceniodawcy oraz Pasażerów
  4. W przypadku, gdy Lot zostanie opóźniony z winy któregokolwiek z Pasażerów, Zleceniodawca zapłaci Brokerowi odszkodowanie stosownie do wysokości poniesionych kosztów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej. Broker uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 350 € za każdą godzinę opóźnienia Lotu z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub któregokolwiek z Pasażerów. Nie wyłącza to prawa do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, ani odstąpienia w takiej sytuacji od Umowy czarteru samolotu.
  5. Broker lub Operator może bez ponoszenia odpowiedzialności względem Zleceniodawcy lub Pasażerów odmówić wykonania Lotu, przerwać Lot lub zmienić jego trasę, a także usunąć Pasażera lub jego bagaż, w każdym przypadku, kiedy uzna, że jest to uzasadnione, w szczególności, gdy:
   1. Takie działanie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa,
   2. Takie działanie jest konieczne w związku z obowiązującym prawem jakiegokolwiek państwa będącego na trasie Lotu, państwa wylotu, lub państwa przylotu,
   3. Zachowanie, stan fizyczny lub psychiczny, lub wiek pasażera:
    1. wymagają dodatkowej asysty Operatora, której Operator nie może zapewnić, lub która nie została zgłoszona w Zapytaniu i uzgodniona z Brokerem;
    2. stanowi zagrożenie dla pozostałych pasażerów, członków załogi lub rzeczy lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub porządku publicznego;
    3. powoduje dyskomfort pozostałych pasażerów lub członków załogi;
   4. Jest to konieczne z powodu nieprzestrzegania zasad lub poleceń Operatora, Dowódcy samolotu lub personelu pokładowego;
   5. Pasażer nie stawił się lub nie przeszedł przez wymaganą kontrolę bezpieczeństwa;
   6. Pasażer nie posiada dokumentu tożsamości, lub innych dokumentów, wymaganych do wykonania Lotu lub po lądowaniu;
   7. Dokument tożsamości okazywany przez Pasażera wygląda na nabyty niezgodnie z prawem lub nie potwierdza tożsamości tego Pasażera;
   8. Pasażer nie znajduje się na Liście pasażerów;
   9. służby przeprowadzające Kontrolę Bezpieczeństwa Bagażu stwierdziły obecność przedmiotów niedopuszczonych w przewozie lotniczym, jeśli Pasażer odmówi usunięcia tych przedmiotów z Bagażu,
   10. Pasażer jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
   11. Pasażer utrudniają swoim zachowaniem wykonywanie czynności członkom załogi Samolotu,
   12. Pasażer jest całkowicie lub częściowo niesprawny lub wymaga opieki, w przypadku braku możliwości jej zapewnienia przez Zleceniodawcę,
   13. Pasażer podróżuje na podstawie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do podróży, w przypadku nieprzekazania Dowódcy Samolotu orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do podróży, lub oświadczenia o stanie zdrowia odpowiednim do podróży lotniczej,
   14. Pasażer jest uzbrojony.
  6. Jeśli z przyczyn określonych w pkt 5.5. powyżej, Lot nie odbędzie się, zostanie przerwany lub zostanie opóźniony lub zmieniony, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody Operatora oraz Brokera z tego powodu wynikłe.
  7. Zleceniodawca obowiązany jest przestrzegać wszelkich norm i przepisów celnych, związanych ze zdrowiem publicznym, przepisami imigracyjnymi oraz innymi przepisami kraju wylotu, przylotu i międzylądowania.
  8. Zleceniodawca zobowiązany jest zawiadomić Brokera każdorazowo, jeżeli Samolotem mają być przewożone zwierzęta, a także, jeżeli wśród Pasażerów znajdują się:
   1. Osoby niepełnoletnie;
   2. Osoby niepełnosprawne lub wymagające szczególnej asysty przy wsiadaniu lub wysiadaniu z Samolotu;
   3. Kobiety w ciąży;
   4. Osoby, których stan zdrowia powoduje konieczność stałej opieki medycznej lub może się pogorszyć w trakcie lotu;
   5. Dyplomaci i inne osoby uprzywilejowane, co do których odrębne przepisy przewidują szczególną procedurę kontrolno – bagażową.
  9. Brak dokonania zgłoszenia zgodnie z pkt 5.8. może skutkować odmową przyjęcia ww. osób na pokład Samolotu lub brak zapewnienia im odpowiednich świadczeń i nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych Zleceniodawcy.
  10. Operator może żądać od Zleceniodawcy orzeczenia lekarskiego dopuszczającego danego Pasażera do podróży lotniczej lub oświadczenie Pasażera, potwierdzające, że stan zdrowia Pasażera jest odpowiedni dla podróży lotniczej.
  11. Operator może, ze względów bezpieczeństwa, uzależnić wykonanie Lotu z osobami wskazanymi w pkt 5.8. a) - d) od spełnienia wymogu, aby osobom tym towarzyszył inny Pasażer, zdolny do udzielenia im niezbędnej pomocy.

    

 5. Odprawa pasażersko - bagażowa
  1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za terminowe przybycie wszystkich Pasażerów i ich Bagażu do miejsca zbiórki. Miejsce zbiórki określane jest w Potwierdzeniu rezerwacji, może być jednak zmienione w szczególnych wypadkach poprzez wiadomość SMS lub e-mail. Zmienione miejsce zbiórki jest wiążące dla Pasażerów.
  2. Wszyscy Pasażerowie obowiązani są stawić się w miejscu zbiórki z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przejść kontrolę bezpieczeństwa oraz bagażową.
  3. Pasażerowie obowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz inne dokumenty wymagane w państwie wylotu, międzylądowania oraz przylotu.
  4. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków wyłącza odpowiedzialność Brokera oraz Operatora za odmowę wykonania Lotu lub zabranie danego Pasażera na pokład Samolotu. W szczególności, Broker nie jest obowiązany w takiej sytuacji do zmiany terminu Lotu. Jeżeli Broker podejmie decyzję o zmianie terminu Lotu, Zleceniodawca obowiązany jest ponieść wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Brokera lub operatora z tego powodu.
  5. W przypadku jakichkolwiek opóźnień Lotu, z powodów innych niż wynikłe z winy Operatora, Brokera lub siły wyższej, Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty noclegów, posiłków, kosztów transportu lub innych kosztów wynikłych z powstałego opóźnienia. Wszelkie tego typu koszty poniesione przez Brokera lub Operatora powinny zostać pokryte przez Zleceniodawcę. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku braku wpuszczenia któregokolwiek z Pasażerów do kraju przylotu.
  6. W ramach Lotu Operator nie przewozi Bagażu rejestrowanego. Pasażerowie przewożeni Samolotami nie otrzymują kart wstępu na pokład Samolotu.
  7. Pasażerowie sami dokonują identyfikacji swojego Bagażu przy Samolocie, przed załadowaniem go na pokład Samolotu. Za nadzór nad identyfikacją Bagażu przez Pasażerów odpowiedzialny jest Dowódca Samolotu. Bagaż, który nie został zidentyfikowany przez żadnego z Pasażerów, nie może być załadowany na pokład Samolotu.
  8. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie, aby wskazani przez niego Pasażerowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem oraz spełniali wszelkie wymogi paszportowe i wizowe wymagane do odbycia przewozu lotniczego. Pasażerowie będą wpuszczani na pokład Samolotu na podstawie pisemnej Listy Pasażerów.
  9. Dopuszczalny limit wagowy Bagażu zostanie wskazany w Ofercie. ilość Bagażu, maksymalna waga i jego wymiary zależą od typu Samolotu i liczby Pasażerów, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa lotu.
  10. Pasażerowie nie mają prawa przewozić Bagażu, który może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Lotu, zawiera materiały niebezpieczne lub niedopuszczone do przewozu drogą lotniczą. Wszyscy Pasażerowie obowiązani są stosować się do odpowiednich przepisów prawa oraz regulaminów Przewoźnika w zakresie zasad przewozu bagażu

    

 6. Odpowiedzialność stron
  1. Broker nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub Pasażera za jakiekolwiek zmiany lub odwołanie dowolnego Lotu wynikające z działań lub zaniechań Operatora. W tej sytuacji, Zleceniodawca może kierować swoje roszczenia wyłącznie do Operatora.
  2. Broker nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za niewykonanie przez niego lub przez Operatora zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej, niekorzystnych warunków pogodowych, sporów pracowniczych, strajków lub blokad lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza kontrolą Brokera lub Operatora, w tym wypadków lub awarii samolotu, jego silników lub jakiejkolwiek innej części lub jakiejkolwiek maszyny lub aparatury wykorzystywanej w związku z Lotem, a także wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub któregokolwiek z Pasażerów.
  3. Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Brokera lub Operatora, które w jakikolwiek sposób zostały poniesione w związku z lub w wyniku działania lub zaniechania Zleceniodawcy, Pasażerów lub ich pracowników lub współpracowników.
  4. Nie można dochodzić żadnego roszczenia z tytułu uszkodzenia Bagażu, jeżeli osoba uprawniona do odbioru bagażu nie złożyła reklamacji natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia i nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania Bagażu, a w przypadku opóźnienia dostarczenia Bagażu w ciągu 21 dni od daty przekazania bagażu do dyspozycji Pasażera. Reklamacja musi mieć formę pisemną i być wysłana przed upływem wyżej wymienionych terminów.

    

 7. Zasady zachowania w trakcie Lotu
  1. Przewóz Pasażerów podlega warunkom przewozu wskazanym w regulaminach Operatora.
  2. Zleceniodawca zwolni Brokera -ze wszystkich skierowanych przeciwko nim roszczeń, zobowiązań i postępowań wynikających z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Zleceniodawcy lub któregokolwiek z Pasażerów związanych z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, warunków przewozu określonych przez Przewoźnika, pozwoleń, zezwoleń, licencji lub praw na podstawie których odbywa się Lot.
  3. Zleceniodawca pokryje szkody spowodowane przez któregokolwiek z Pasażerów w trakcie Lotu w terminie 7 dni od otrzymania stosownych dokumentów księgowych.
  4. Palenie nie jest dozwolone na pokładzie Samolotu.

    

 8. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa czarteru samolotu może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Operatora lub działającego w jego imieniu Brokera, w przypadku gdy:
   1. Zleceniodawca nie realizuje obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynikającej lub powiązanej z Umową czarteru samolotu;
   2. Zleceniodawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań  lub postanowień Umowy czarteru samolotu lub niniejszego regulaminu;
   3. Zleceniodawca złożył wniosek o upadłość lub restrukturyzację;
   4. Rozpoczęto postępowanie likwidacyjne lub podejmowane są jakiekolwiek kroki w celu likwidacji lub rozwiązania Zleceniodawcy;
   5. którykolwiek z Pasażerów nie znajdzie się na lotnisku, w określonym miejscu zbiórki w stosownym czasie;
   6. działanie Zleceniodawcy lub któregokolwiek z Pasażerów może w negatywny sposób wpłynąć na reputację lub wizerunek Brokera;
   7. Zleceniodawca nie dostarczy Listy pasażerów w terminie 24 godzin przed terminem odlotu;
  2. Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w pkt 6.1. uprawnia Brokera do żądania kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Brokera odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Zleceniodawca zwolni Brokera z wszelkich roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy na podstawie przesłanek z pkt 6.1. w tym roszczeń Pasażerów związanych z niewykonaniem Lotu.
  3. Brak pojawienia się któregokolwiek z Pasażerów w określonym w Potwierdzeniu rezerwacji miejscu zbiórki o planowanej godzinie odlotu (no-show) nie będzie skutkować wstrzymaniem Lotu. W takiej sytuacji, Operator, w miarę możliwości, będzie czekał na Pasażera do 2 godzin od planowanej godziny odlotu. Jeżeli z powodu braku stawienia się w terminie wszystkich Pasażerów, Lot nie odbędzie się, lub odbędzie się, jednak nie zostaną przewiezieni wszyscy Pasażerowie wskazani na Liście Pasażerów, Zleceniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaconego wynagrodzenia.
  4. Zleceniodawca może odstąpić od zawartej Umowy czarteru samolotu bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę, Broker ma prawo żądać następujących kar umownych:
   1. 30 % wynagrodzenia określonego w Umowie czarteru samolotu – w przypadku odstąpienia od Umowy nie później niż na 72 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Lotu;
   2. 50 % wynagrodzenia określonego w Umowie czarteru samolotu – w przypadku odstąpienia od Umowy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Lotu;
   3. 100 % wynagrodzenia określonego w Umowie czarteru samolotu – w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie późniejszym niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Lotu;
   4. Broker może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
   5. Broker dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Zleceniodawca, chyba że Zleceniodawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Operator, lub Broker działający w jego imieniu, mogą odstąpić od Umowy w przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania Lotu z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu problemów technicznych, awarii samolotu, warunków pogodowych, lub innych przyczyn niezależnych od Operatora. Pkt 4.7. stosuje się odpowiednio.

    

 9. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.
  2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy czarteru samolotu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej, powinna zostać sporządzona w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności. Jako formę dokumentową strony rozumieją w szczególności złożenie oświadczenia woli z pomocą wiadomości e-mail, o ile pozwala ono zidentyfikować nadawcę, a także przesłanie podpisanego przez Zleceniodawcę skanu zaakceptowanej Oferty. Do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy czarteru samolotu przez Zleceniodawcę konieczne jest zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Zleceniodawca nie może bez zgody Brokera cedować jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy czarteru samolotu na podmiot trzeci.
  4. Prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli nie wniesiono pozwu w ciągu dwóch lat od daty przylotu do portu przeznaczenia lub w ciągu dwóch lat od dnia, w którym samolot powinien przylecieć lub przewóz został przerwany. Sposób obliczenia powyższego terminu określa prawo właściwego sądu.